Sản phẩm

PWS920S-CCFT. Phân phối màn hình cảm ứng Hitech.

TPC1061TX-man hinh MCGS

PWS3261-DTN. Màn hình hitech PWS3261-DTN.

Màn hình Hitech iX TXE Series

PWS6A00T-P Màn hình HMI Hitech Beijer

Màn hình hitech PWS6600C-S ,AP1600C-S

Đối tác liên kết