Sản phẩm

Máy cắt dán túi liên hoàn 3 biên, Máy cắt dán túi 3 biên xếp hông, Máy cắt dán túi

FBs-60MA, FBs-60MAT. PLC Fatek FBs-60MAR2, FBs-60MAT2

FBs-40MA, FBs-40MAT. PLC Fatek FBs-40MAR2, FBs-40MAT2

FBs-32MA, FBs-32MAT. PLC Fatek FBs-32MAR2, FBs-32MAT2

FBs-24MA, FBs-24MAT. PLC Fatek FBs-24MAR2, FBs-24MAT2

FBs-20MA, FBs-20MAT. PLC Fatek FBs-20MAR2, FBs-20MAT2

FBs-14MA, FBs-14MAT. PLC Fatek FBs-14MAR2, FBs-14MAT2

FBs-14MC,FBs-14MCT. PLC Fatek FBs-14MCR2,FBs-14MCT2

FBs-10MA, FBs-10MAT. PLC Fatek FBs-10MAR2, FBs-10MAT2

FBs-10MC,FBs-10MCT. PLC Fatek FBs-10MCR2,FBs-10MCT2

FBs-60MC,FBs-60MCT. PLC Fatek FBs-60MCR2,FBs-60MCT2

FBs-40MC,FBs-40MCT. PLC Fatek FBs-40MCR2,FBs-40MCT2

FBs-32MC. FBs-32MCT. PLC Fatek FBs-32MCR2,FBs-32MCT2,FBs-32MCJ2

FBs-24MC. FBs-24MCT. PLC Fatek FBs-24MCR2,FBs-24MCT2,FBs-24MCJ2

FBs-16Y Module mở rộng Fatek FBs-16EY

FBs-20X Module mở rộng Fatek FBs-20EX

FBs-2DA module analog Fatek ( FBs-2DA, FBs-4DA )

FBs-4DA module analog Fatek ( FBs-4DA, FBs-2DA )

FBs-20MC. FBs-20MCT. PLC Fatek FBs-20MCR2,FBs-20MCT2,FBs-20MCJ2

Đối tác liên kết